TILBYGG

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS har lang erfaring med å utvide eksisterende arealer i boliger. De fleste vil i løpet av et livsløp oppleve at de trenger mer plass. Det kan være at barneflokken øker, eller at økonomien har bedret seg med årene slik at man har armslag til å utvide eksisterende arealer.

Skisser, løsningsforslag og byggesaksprosessen.

Vi har teknisk tegner som fort kan få laget skisser og løsningsforslag. I tillegg kan vi stå for selve byggesaksprosessen.

I søknadskjemaet fra kommunen er det laget en liste over vedlegg som må være med. Det krever erfaring og fagkunnskap for å vite hva forskriftene krever av dokumentasjon. Den kunnskapen besitter vi. Dermed sørger vi for at søknadsprosessen ikke støter på unødvendige utsettelser. Vårt firma er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker.

Du kan altså ikke selv søke om tillatelse for å utføre arbeid som er søknadspliktige i Plan- og bygningsloven

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm skal ha følgende obligatoriske vedlegg: Tilbygg

– Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
– Nabovarslingsdokumenter
– Inntegnet situasjonskart i målestokk
– Plan-, snitt- og fasadetegninger med inntegnede terrenglinjer
– Estetisk redegjørelse
– Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være:
– Søknad om dispensasjon fra vegloven eller plan- og bygningsloven
– Kart med Inntegnede frisiktlinjer
– Søknad om avkjørselstillatelse

Vi tar på oss oppdrag i Bergen og på Askøy.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.